Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie

 Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.bibliotekasecemin.pl/.

 Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Ogrodowa 1

29-145 Secemin

Tel.: (34) 355 6096

 Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-10
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

 Status pod względem zgodności

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie:

  • wersja kontrastowa,
  • serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np. NVDA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej i cyfrowej jest Dominik Stawiarz, e-mail: dominik.stawiarz@secemin.pl, telefon: 034/ 355 0 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Ogrodowa 1, 29-145 Secemin.

Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Zapewniony jest dostęp poprzez schodowłaz. Ze względu na brak windy Bibliotekarz zapewnia obsługę tych osób na poziomie parteru. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniono komunikację w formie: bibliotekarz schodzi do klienta po telefonicznym zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do biblioteki.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: istnieje możliwość  skorzystanie z usługi tłumacza migowego, poprzez połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy – po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (pod numer: 34/ 3556096) lub mailowym na adres: gbp.secemin@poczta.onet.pl.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca  parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Toalety wewnątrz budynku znajdują się na poziomie 1 –  jedna jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów.