Konkurs plastyczny dla małych Czytelników!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01
12.2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i przedszkolaków do wzięcia udziału  w konkursie na Maskotkę Klubu Małego Czytelnika.

Pracę plastyczną należy wykonać w formacie A4 oraz techniką: kredki, flamastry, farby.

 

Opisane (imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu, klasą, wiekiem autora  oraz szkołą) prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie do dnia 10.01.2023 r.

 

 Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie lub osobiście, natomiast wszystkie prace wezmą udział w wystawie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jedna z prac zostanie wykorzystana do projektu logo Klubu Małego Czytelnika działającego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie.

 

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie dostępnym poniżej:

 

Regulamin Konkursu „Maskotka Klubu Małego Czytelnika”

 • Postanowienia ogólne.
 • Ilekroć w regulaminie jest mowa o Organizatorze rozumie się przez to Gminną Bibliotekę Publiczną w Seceminie.
   -  Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Maskotka Klubu Małego Czytelnika”.
   - Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o przyznaniu nagród.
 • Uczestnicy konkursu.
 • Dzieci i młodzież ( aktywni czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie).

 Warunki udziału w konkursie.

 • Warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu.
 • Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do własnoręcznego stworzenia pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną, przedstawiającej „Maskotkę Klubu Małego Czytelnika” i złożenia jej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie, ul. Ogrodowa 1, w godzinach otwarcia biblioteki. Prace należy składać do 10.01.2023 roku.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie: informację o imieniu i nazwisku autora, klasę, wiek oraz telefon kontaktowy
 • Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie przez opiekuna konkursu lub telefonicznie.
 • Wszystkie złożone prace wezmą udział w wystawie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jedna z prac zostanie wykorzystana do projektu logo Klubu Małego Czytelnika działającego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie.

 Kryteria oceny.

 • twórczy charakter
 • samodzielność i oryginalność
 • ogólna estetyka

Nagrody

 • Organizator przewiduje nagrodę i wyróżnienie dla każdego uczestnika
 • Wręczenie nagród odbędzie się indywidualnie.

 Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:
1) Administratorem Danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie, ul. Ogrodowa 1, 29-145 Secemin, e-mail: gbp.secemin@poczta.onet.p

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@czi24.pl

2) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji i promocji konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.
4) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
– podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa,
– organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

 

Postanowienia końcowe.

 • Konkurs trwa od dnia 01.12.2022 do dnia 10.01.2023 r.
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 • Niniejszy regulamin jest dostępny dla uczestników w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie, oraz na stronie Internetowej biblioteki.

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie